Orły Kształcenia 2023

Nasi Partnerzy:

Opiekun Medyczny Opiekun Medyczny
Polityka Prywatności

WYBRANE ASPEKTY WDROŻENIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Szanowni Państwo, pragniemy Państwa zaprosić do udziału w szkoleniu, którego celem będzie przedstawienie zagadnień związanych z  zasadami sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Głównym celem szkolenia jest odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania związane z problematyką opracowywania sprawozdawać z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

W trakcie szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

 

1. Sprawozdawczość – wzory, zakres i cele do zrealizowania objęte sprawozdaniami kwartalnymi; weryfikacja sprawozdań kwartalnych składanych przez podmioty odbierające odpady komunale od właścicieli nieruchomości w kontekście celów do zrealizowania, w tym źródła informacji niezbędnych do weryfikacji; sankcje związane z kwartalnymi sprawozdaniami.

 

2. Roczne sprawozdanie gminy – wzór, zakres sprawozdania i cele do zrealizowania objęte sprawozdaniem rocznym; wytyczne do obliczenie poziomów recyklingu i redukcji składowania określonych rodzajów odpadów komunalnych oraz kryteria oceny stopnia wykonania celów; źródła informacji niezbędnych opracowania sprawozdania rocznego,

 

a) Ustawa z dnia 01.07.2011 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zmianie niektórych ustaw (DU 2011/152, 897),

 

b) odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie,

 

c) poziomy recyklingu,

 

d) limity dla odpadów biodegradowalnych,

 

e) kary niedotrzymania limitów,

 

f) roczne sprawozdania – uwarunkowania,

 

g) sprawozdania od podmiotu,

 

h) analiza stanu gospodarki odpadów komunalnych.

 

2. Sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu gospodarowania  odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji.

 

a) zakres sprawozdania,

 

b) odpady odebrane z gminy,

 

c) masa odpadów komunalnych ulegająca degradacji, poziom ograniczenia BIO, limity

 

3. Sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu gospodarowania  komunalnymi – papier, metale, szkło, tworzywa sztuczne.

 

a) wymagania Rozporządzenia MŚ z 15.05.2012 w spr. wzoru sprawozdań  o odebranych odpadach komunalnych odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

 

b) obliczanie poziomu recyklingu,

 

c) przykłady obliczania łącznej masy wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła.

 

4. Sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu gospodarowania  komunalnymi – odpady budowlane i rozbiórkowych.

 

a) zakres sprawozdania, limity dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

 

5. Osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku odpadów dla związków gmin.

 

6. Sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu gospodarowania  komunalnymi – ilość właścicieli nieruchomości od których odebrane odpady komunalne, ilość właścicieli nieruchomości, którzy nie dopełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, rodzaj nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy.

 

 

7. Konsultacja problemów związanych z opracowaniem sprawozdań rocznych zgłoszonych na szkoleniu.

 

Prowadzący szkolenie:

 

Przedstawiciele urzędów marszałkowskich, wykładowca UŁ – specjalista w zakresie problematyki gospodarowania odpadami oraz  technologii w ochronie środowiska”, praktyk – pracownik samorządowy, od ponad 10 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z odpadami komunalnymi.

 

 

 

Termin i miejsce szkolenia:

 

Warszawa  -26.09.2013 r., ul. Łucka 13    w godz. 10,00 – 16,00

 

Cena szkolenia wynosi 492,00 zł. brutto od osoby.

 

Zgłoszenia należy dokonywać mailem na adres –  biurostowarzyszenie@wp.pl dostarczając do nas wypełniony Formularz zgłoszeniowy.

 

Share Button
Wszelkie prawa zastrzeżone. CONSULTING 2019 © Wykonanie:Strony Internetowe i Sklepy Internetowe