Orły Kształcenia

Centrum Kształcenia Ustawicznego
CONSULTING
Jadwiga Wyzner

Adres do korespondencji:
Al. Jerozolimskie 85 lok.21
02-001 Warszawa.


Dyrektor
+48 721 860 430
cku.consulting@gmail.com

Zapisy
+48 661 875 332
cku.zgloszenia@gmail.com

NIP - 828-100-65-75
REGON - 730189104


Polityka Prywatności

Nasi Partnerzy:

Opiekun Medyczny Opiekun Medyczny

Szkolenie „Specjalista ds. rozliczania projektów unijnych”

Cele szkolenia:

Przygotowanie kadry zarządzającej projektem do prawidłowego rozliczania i kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych, uniknięcia wielokrotnych poprawek sporządzania wniosków o płatność oraz uniknięcie kar finansowych za złe przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej projektów.

 

Adresaci Kursu:

Warsztaty skierowane są do osób zaangażowanych w realizowanie projektów unijnych, członków zespołów projektowych, a także pracowników przedsiębiorstw i instytucji, które będą dopiero aplikować o środki unijne. Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie wdrażania projektów, jak również pracownicy, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej.

 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Planowanie i rozliczanie finansowe projektu:

 1. harmonogram płatności
 2. zasady rozliczania kolejnych transz płatności
 3. zasady rozliczania wydatków:
  – koszty bezpośrednie rozliczane na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków i ryczałtem
  – koszty pośrednie rozliczane na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków i ryczałtem
 4. zmiany w projekcie
 5. opracowanie i weryfikacja dokumentów finansowych w ramach realizowanych projektów.

Rozliczanie projektu – kwalifikowalność wydatków:

 1. przejrzystość i konkurencyjność wydatków
 2. efektywne zarządzanie finansami
 3. reguła proporcjonalności
 4. wkład własny
 5. przychód projektu
 6. przygotowanie postępu finansowego realizacji projektu
 7. przygotowanie postępu rzeczowego projektu,

Generator Wniosków Płatniczych – sprawozdawczość rzeczowa realizacji projektu, w tym:

 1. sprawozdawczość dotycząca równości płci
 2. sprawozdawczość w projektach z kosztami bezpośrednimi rozliczanymi ryczałtem.
 3. załącznik nr 1 – Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem
 4. dokonywania weryfikacji formalno – rachunkowej faktur oraz dokumentów związanych z zawartymi umowami,
 5. tabele finansowe we wniosku o płatność, w tym pozycje dotyczące kosztów pośrednich oraz wkładu własnego i prywatnego
 6. monitorowanie realizacji budżetu projektu w kontekście wprowadzanych zmian.

Monitoring w projekcie:

 1. załącznik nr 2 do wniosku o płatność – Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia
 2. wskaźniki projektu określone w dokumentach programowych oraz sposób ich pomiaru.
 3. przygotowania niezbędnych materiałów i informacji związanych z realizacją finansową projektów,

Formularz PEFS:

 1. zasady dotyczące sporządzania formularza PEFS
 2. zgodność danych w formularzu PEFS z danymi w załączniku nr 2.

Przygotowanie instytucji do kontroli zewnętrznej.

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową – wszyscy uczestnicy biorą aktywny udział w sporządzaniu dokumentacji projektowej – wniosków o płatność.

Koszt kursu: 860 zł. brutto.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, komplet materiałów szkoleniowych, zaświadczenie ukończenia szkolenia na drukach Ministerstwa Edukacji i Narodowej oraz poczęstunek podczas przerw.

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji  w przypadku dużej liczby zgłoszeń.

 Wszyscy wykładowcy posiadają wykształcenie ekonomiczne i przygotowanie pedagogiczne.

Share Button
Wszelkie prawa zastrzeżone. CONSULTING 2019 © Wykonanie:Strony Internetowe i Sklepy Internetowe