Orły Kształcenia 2023

Nasi Partnerzy:

Opiekun Medyczny Opiekun Medyczny
Polityka Prywatności

Od 1 września 2012 r. pracodawcy ubiegający się o pieniądze za naukę młodocianych dostaną je w kwocie proporcjonalnej do okresu kształcenia, czyli 224 zł za każdy miesiąc. To oznacza, że za 36 miesięcy nauki zawodu dostaną dofinansowanie w wysokości 8081 zł (obecnie jest to 7645 zł).

Pracodawca, który zatrudni ucznia w celu nauki zawodu, otrzyma dofinansowanie kosztów kształcenia, nawet jeśli będzie ono trwało krócej niż 36 miesięcy. Taką zmianę wprowadzili posłowie w trakcie prac nadzwyczajnej podkomisji nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Wszystkich, którzy zastanawiali się nad nauczaniem i posiadaniem w swoim zakładzie praktykantów, zapraszamy na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
Kurs trwa 80 godzin i składa się z dwóch części (teoretycznej 70 godzin i części praktycznej 10 godzin), kończy go egzamin wewnętrzny.

Kurs przeprowadzany jest zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 22.02.2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.

 

Cel kursu:

Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki, dydaktyki, komunikacji interpersonalnej, a także przygotowanie do działalności pedagogicznej z młodzieżą i z dorosłymi w zakresie prowadzenia kursów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, a także profesjonalnego kierowania zespołami pracowniczymi.

Adresaci kursu:

-ukończony 18 rok życia

-co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Planowana ilość miejsc – 30 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy kursu niemający tytułu mistrza w zawodzie: ukończony 18 rok życia oraz:

 • świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 • świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

 

Program kursu realizowany zgodnie z programem zatwierdzonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty:

 • Komunikacja interpersonalna
 • Podstawy prawne i zagadnienia organizacji oświaty zawodowej w Polsce
 • Pedagogiczne aspekty nauczania i wychowania
 • Elementy psychologii
 • Podstawy dydaktyki ogólnej
 • Dydaktyka szczegółowa- dla mistrzów i instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • Dydaktyka szczegółowa dla wykładowców kursów
 • Praktyka pedagogiczna

Czas trwania: 80 godzin (70 teorii + 10 praktyki)

Koszt kursu: 1000 zł. brutto.

 

W celu zapisania się na kurs należy wysłać  Formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie głównej: cku-consulting.pl.

Szczegółowe informacje tel. 693 088 375.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia na podstawie § 10.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22.02.2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz.391).

 

Share Button
Wszelkie prawa zastrzeżone. CONSULTING 2019 © Wykonanie:Strony Internetowe i Sklepy Internetowe